Logo Overskrift

Hjemmekonkurransen – Arts- og Spesialakvarium


Bedømmelsen består av 8 forskjellige deler og her ser du hvilke og hvor mye hver enkelt vektlegges:

  1. Akvariet (10 %)

  2. Akvariets egnethet (20 %)

  3. Dekorativ virkning (10 %)

  4. Biotop-beskrivende evne (10 %)

  5. Anleggets evne til å vise frem fiskene (10 %)

  6. Fiskens/fiskenes vanskelighetsgrad (20 %)

  7. Fiskens/fiskenes størrelse (10 %)

  8. Fiskens/fiskenes utseende og helse (10 %)

Akvariet (10 %)

Det skal foretas en vurdering av akvariets ytre utseende og plassering. Tekniske hjelpemidler inkl. belysning, utvendig filter, akvariebord og annet som inngår i den komplette oppstilling skal vurderes. Kun ytre faktorer skal bedømmes. Skjemmende riper i frontglass skal vurderes her selv om de befinner seg på innsiden av ruten. Innvendig algebelegg og kalkavleiringer skal bedømmes under punktet for dekorativ virkning. Det skal legges spesiell vekt på om akvaristen har gjort de nødvendige forberedelser for at akvariet fremstår som velpleiet og rent. Det vil innebære rengjøring av ruter, lamper, dekkglass o.l. Det skal ikke trekkes for normal slitasje, hvis akvaristen forøvrig har gjort sitt beste i henhold til forrige avsnitt. Kostbare anlegg skal ikke bedømmes som bedre, men det skal være en sammenheng og harmoni mellom de enkelte elementene.
 

Akvariets egnethet (20 %)

Akvariets egnethet skal vurderes i forhold til de krav som akvariets dyr og planter stiller. Akvariet skal være tilstrekkelig stort i forhold til fiskenes art, antall og størrelse. Dekorasjonsmaterialer som røtter, stein o.l. samt planter skal plasseres i overensstemmelse med fiskenes livskrav med huler, åpen svømmeplass og naturlige avgrensninger, alt ettersom fisken krever dette. Det skal finnes tilstrekkelig med skjulesteder slik at fiskene føler seg trygge samtidig som fisken skal kunne få utløp for sin naturlige adferd uten hele tiden å gjemme seg. Dekorasjonsmaterialene skal være stabilt plassert uten fare for å falle over fisk, eller skade akvariet eller dets innhold forøvrig. Bunnlagets type og farge skal passe de fisk og planter som er i akvariet. Riktige dimensjonerte tekniske hjelpemidler, plassering og bruken av disse skal vurderes. Eksempelvis sirkulasjonspumpe til fisk som lever i strømmende vann, men ikke til fisk som lever i stillestående kulper. Belysningsforhold skal vurderes i forhold til fiskenes og plantenes naturlige behov. Skyggefulle områder for regnskogsfisk, mer åpne og lyse partier for sjøfisk og savannefisk. Vannkvalitet skal vurderes i forhold til klarhet og overflate fri for bakterie- og fetthinne. Fiskene skal svømme normalt i vannet uten antydning til hyperventilasjon.
 

Dekorativ virkning (10 %)

Her skal kun vurderes det man ser når man kikker inn i akvariet. Det ytre bedømmes under punktet Akvariet. Helhetsinntrykket vurderes. Virker akvariet umiddelbart tiltalende og spennende når man ser inn i det? Er det en gjennomført idé og plan over oppbygningen? Er det en god dybdevrikning og føres synet naturlig inn i innredningen via hovedlinjene? Er det et harmonisk interiør? Fiskenes innvirkning på det dekorative helhetsinntrykk inngår ikke i bedømmelsen i denne klassen. Plantene, dersom de finnes, inngår kun som en del av øvrige dekorasjonsmaterialer som røtter og stein. Skjemmende inntrykk skal trekkes. Synlige tekniske hjelpemidler, algebelegg på frontruten, og på bakruten ved bruk av bakgrunnskasser. Synlig vannlinje under øvre rammekant skal trekkes hvis ikke særlige forhold tilsier lavere vannstand.
 

Biotop-beskrivende evne (10 %)

Under dette punkt skal man utelukkende vurdere hvordan man har lykkes å gjenskape den aktuelle biotop. Det skal ikke trekkes for planter som ikke tilhører den aktuelle biotop, hvis de forøvrig har et utseende som ligner arter derfra, og at helhetsinntrykket ikke påvirkes. Plastplanter skal føre til 100 % trekk.
 

Anleggets evne til å vise frem fiskene (10 %)

Anlegget vurderes etter om fiskene normalt er helt eller delvis synlig for tilskueren. Dette betyr ikke at akvariet skal være åpent. Det skal naturligvis inneholde de huler og skjulesteder som fisken/fiskene trenger for sin naturlige adferd. Innredningen skal imidlertid gi tilskueren mulighet til å se fiskene også i deres skjulested.
 

Fiskens/fiskenes vanskelighetsgrad (20 %)

Under dette punkt skal det vurderes hvor vanskelig det er å holde fisken/fiskene i akvarier. Jo vanskeligere fisken er, jo høyere poengsum. Vaskelighetsgraden ved å holde fisken/fiskene i live og i god form vurderes. I tillegg skal man vurdere vanskelighetsgraden av evt. oppdrett av arten. Vanskelighetsgraden av å skape det rette akvariemiljø for arten skal vurderes. Stiller arten krav til ekstreme vannbetingelser, er den følsom for små endringer i pH, krever den sterkt strømmende vann, oksygenrikt vann osv. Dessuten skal fòringsproblematikk vurderes. Krav til spesielt fòr og vanskeligheter med å fremskaffe slikt. Er fòret tilgjengelig hele året, eller må akvaristen gjøre spesielle ting for å fremskaffe fòret på alle årstider, som for eksempel å dyrke det selv. Endelig vurderes de vanskeligheter som ligger i fisken/fiskenes adferd og natur. Her tenkes på forhold som avhengighet av å leve mange artsfeller sammen, evt. kombinert med innbyrdes aggressivitet, nødvendighet av å leve i symbiose og lignende.
 

Fiskenes størrelse (10 %)

Her skal fiskenes størrelse vurderes i forhold til artens maksimumsstørrelse under akvarieforhold. Med størrelse forstås ikke bare lengde, men også kroppsvolum. Maksimumstørrelse skal vurderes ut ifra akvarielitteratur og egne erfaringer.
 

Fiskenes utseende og helse (10 %)

Sykdom: Det skal undersøkes om fiskene har naturlige farger, om de svømmer normalt og at de ikke har prikker, utvekster og annet som kan tyde på sykdom.

Skader: Det skal undersøkes om fiskene har bittskade i finner, sår, flekkede finner o.l. Små sår i finner som følge av visse arters naturlige adferd skal aksepteres.

Fòrtilstand: Det vurderes om alle individer er i god fòrtilstand uten individer med innsunket buk og/eller skarp rygg.

Misdannelser eller mangelfull utvikling: Fiskenes utvikling vurderes bl.a. på forholdet mellom hode og kropp mot hva som er normalt. Det skal kontrolleres for evt. misdannelser og mangelfull utvikling som underutviklede gjellelokk, skjev bøyd rygg m.m.

 

Hjemmekonkurransen

Utskrift

Pdf

Acrobat Reader