Logo Overskrift

Hjemmekonkurransen – Saltvannsakvarium


Bedømmelsen består av 6 forskjellige deler og her ser du hvilke og hvor mye hver enkelt vektlegges i totalen.

  1. Akvariet (10 %)

  2. Akvariets egnethet (20 %)

  3. Dekorativ virkning (20 %)

  4. Biotop-beskrivende evne (10 %)

  5. Sammensetning av fisk og andre dyr (20 %)

  6. Dyrenes utseende og helse (20 %)

Akvariet (10 %)

Det skal foretas en vurdering av akvariets ytre utseende og plassering. Tekniske hjelpemidler inkl. belysning, utvendig filter, akvariebord og annet som inngår i den komplette oppstilling skal vurderes. Kun ytre faktorer skal bedømmes. Skjemmende riper i frontglass skal vurderes her selv om de befinner seg på innsiden av ruten. Innvendig algebelegg og kalkavleiringer skal bedømmes under punktet for dekorativ virkning. Det skal legges spesiell vekt på om akvaristen har gjort de nødvendige forberedelser for at akvariet fremstår som velpleiet og rent. Det vil innebære rengjøring av ruter, lamper, dekkglass o.l. Det skal ikke trekkes for normal slitasje, hvis akvaristen forøvrig har gjort sitt beste i henhold til forrige avsnitt. Kostbare anlegg skal ikke bedømmes som bedre, men det skal være en sammenheng og harmoni mellom de enkelte elementene.


Akvariets egnethet (20 %)

Akvariets egnethet skal vurderes i forhold til de krav som akvariets dyr og planter stiller. Akvariet skal være tilstrekkelig stort i forhold til fiskenes art, antall og størrelse. Anleggets tekniske egnethet vurderes. her bedømmes hvorvidt de tekniske hjelpemidler oppfyller kravene til dyrenes velbefinnende, dvs. riktig belysning, temperatur, vannbelysning og optisk renhet av vannet. Uklarheter i vannet grunnet frodig planktonvekst skal ikke trekkes. Interiørets biologiske velegnethet vurderes. Her bedømmes de anvendte dekorasjonsgjenstanders egnethet til bruk i saltvannsakvarier. Dessuten vurderes anleggets egnethet i forhold til samtlige dyr som holdes i akvariet. Dette omfatter fiskenes mulighet for å søke skjul uten å settes seg fast, tilstrekkelig fri svømmeplass i forhold til fiskenes størrelse, nødvendig bunnlag for gylter, sylinderroser og rørboende børstemark osv.


Dekorativ virkning (20 %)

Her skal kun vurderes det man ser når man kikker inn i akvariet. Det ytre bedømmes under punktet Akvariet. Helhetsinntrykket vurderes. Virker akvariet umiddelbart tiltalende og spennende når man ser inn i det? Er det en gjennomført idé og plan over oppbygningen? Er det en god dybdevrikning og føres synet naturlig inn i innredningen via hovedlinjene? Er det et harmonisk interiør? Dyrenes innvirkning på det dekorative helhetsinntrykk inngår bedømmelsen. Skjemmende inntrykk skal trekkes. Synlige tekniske hjelpemidler, algebelegg på frontruten og på bakruten ved bruk av bakgrunnskasser. Synlig vannlinje under øvre rammekant skal trekkes hvis ikke særlige forhold tilsier lavere vannstand.


Biotop-beskrivende evne (10 %)

Under dette punkt skal man utelukkende vurdere hvordan man har lykkes å gjenskape den aktuelle biotop. For eksempel bedømmes den korrekte plassering av koraller og andre virvelløse dyr i forhold til lysbehov osv. Det skal ikke trekkes for materialer som ikke tilhører den aktuelle biotop, hvis de forøvrig har et utseende som ligner materialer derfra, og at helhetsinntrykket ikke påvirkes.


Sammensetning av fisk og andre dyr (20 %)

Dyresammensetningen skal være slik at den utnytter akvarieinteriørets oppbygning best mulig, og med en passende harmonisk kontrast mellom de valgte dyrs former og farger. Dyrene skal stamme fra samme biotoptype for eksempel korallrevet, Middelhavskysten, lokale (norske) farvann osv. Mindre avvik kan aksepteres. Det skal tas hensyn til å tilfredsstille de enkelte arters krav til miljøet. Dette omfatter vanntemperatur og bevegelse, på bunnlagets beskaffenhet, på belysningsforheld og på interiøroppbygning. Det skal tas hensyn til at dyrene atferdmessig passer til hverandre slik at forskjellige arter og individer ikke skader hverandre. Sammensetningen skal omfatte et passende antall arter og individer sett i forhold til akvariets størrelse. Par, flokker eller stimer bør bedømmes positivt. Det skal så vidt det er mulig innen akvariets størrelse være en rimelig fordeling mellom kjønn innen en art i forhold til deres natur og atferdsmønster.


Dyrenes utseende og helse (20 %)

Her bedømmes først og fremst helhetsinntrykket av dyrenes fòrtilstand, frihet og infeksiøse sykdommer hos flere individer. Deretter bedømmes isolert sykdomstilstand hos enkeltindivider; for eksempel enkeltflekker, byller, abnorme svømmebevegelser, nedlagte finner, abnorme gjelleaktivitet, forstørrede øyne etc. Videre vurderes enkelte misdannede eller mangelfullt utviklede dyr. Mindre skader i form av enkelte finnebitt og hudskader anses ikke som tegn på svekket sunnhet.

 

Hjemmekonkurransen

Utskrift

Pdf

Acrobat Reader