Logo Overskrift

Hjemmekonkurransen – Selskapsakvarium


Bedømmelsen består av 9 forskjellige deler og her ser du hvilke og hvor mye hver enkelt vektlegges:

  1. Akvariet (10 %)

  2. Akvariets egnethet (10 %)

  3. Dekorativ virkning (20 %)

  4. Fiskesammensetning (10 %)

  5. Fiskenes størrelse (10 %)

  6. Fiskenes utseende og helse (10 %)

  7. Plantesammensetning (10 %)

  8. Plantenes størrelse (10 %)

  9. Plantenes utseende og størrelse (10 %)

Akvariet (10 %)

Det skal foretas en vurdering av akvariets ytre utseende og plassering. Tekniske hjelpemidler inkl. belysning, utvendig filter, akvariebord og annet som inngår i den komplette oppstilling skal vurderes. Kun ytre faktorer skal bedømmes. Skjemmende riper i frontglass skal vurderes her selv om de befinner seg på innsiden av ruten. Innvendig algebelegg og kalkavleiringer skal bedømmes under punktet for dekorativ virkning. Det skal legges spesiell vekt på om akvaristen har gjort de nødvendige forberedelser for at akvariet fremstår som velpleiet og rent. Det vil innebære rengjøring av ruter, lamper,
dekkglass o.l.
Det skal ikke trekkes for normal slitasje, hvis akvaristen forøvrig har gjort sitt beste i henhold til
forrige avsnitt.
Kostbare anlegg skal ikke bedømmes som bedre, men det skal være en sammenheng og harmoni mellom de enkelte elementene.
 

Akvariets egnethet (10 %)

Akvariets egnethet skal vurderes i forhold til de krav som akvariets dyr og planter stiller. Akvariet skal være tilstrekkelig stort i forhold til fiskenes art, antall og størrelse.
Dekorasjonsmaterialer som røtter, stein o.l. samt planter skal plasseres i overensstemmelse med fiskenes livskrav med huler, åpen svømmeplass og naturlige avgrensninger, alt ettersom fisken krever dette. Det skal finnes tilstrekkelig med skjulesteder slik at fiskene føler seg trygge samtidig som fisken skal kunne få utløp for sin naturlige adferd uten hele tiden å gjemme seg. Dekorasjonsmaterialene skal være stabilt plassert uten fare for å falle over fisk, eller skade akvariet eller dets innhold forøvrig.
Bunnlagets type og farge skal passe de fisk og planter som er i akvariet. Riktige dimensjonerte tekniske hjelpemidler, plassering og bruken av disse skal vurderes. Eksempelvis sirkulasjonspumpe til fisk som lever i strømmende vann, men ikke til fisk som lever i stillestående kulper. Belysningsforhold skal vurderes i forhold til fiskenes og plantenes naturlige behov. Skyggefulle områder for regnskogsfisk, mer åpne og lyse partier for sjøfisk og savannefisk.
Vannkvalitet skal vurderes i forhold til klarhet og overflate fri for bakterie- og fetthinne. Fiskene skal svømme normalt i vannet uten antydning til hyperventilasjon.
 

Dekorativ virkning (20 %)

Her skal kun vurderes det man ser når man kikker inn i akvariet.
Det ytre bedømmes under punktet Akvariet.
Helhetsinntrykket vurderes. Virker akvariet umiddelbart tiltalende og spennende når man ser inn i det? Er det en gjennomført idé og plan over oppbygningen? Er det en god dybdevrikning og føres synet naturlig inn i innredningen via hovedlinjene? Er det et harmonisk interiør?
Plante- og fiskesammensetningen er en del av det dekorative helhetsinntrykk.
Skjemmende inntrykk skal trekkes. Synlige tekniske hjelpemidler, algebelegg på frontruten, og på bakruten ved bruk av bakgrunnskasser. Synlig vannlinje under øvre rammekant skal trekkes hvis ikke særlige forhold tilsier lavere vannstand.
 

Fiskesammensetning (10 %)

Fiskesammensetningen skal være slik at den utnytter interiørets oppbygning best mulig med en passende harmonisk kontrast mellom de valgte artenes former og farger.
Det skal i sammensetningen være tatt hensyn til å tilfredsstille hver arts krav til miljø. Her inngår vanntype, temperatur og bevegelse, bunnlagets beskaffenhet, belysingsforhold, beplantning og øvrig interiøroppbygning. Kun hvis det konkret påvises forhold som kan virke sjenerende for noen av artene, skal det trekkes i bedømmelsen. Vurderingen skal foretas hovedsaklig på grunnlag av egne erfaringer med artene i større grad enn basert på akvarielitteratur.
Det skal tas hensyn til artenes innbyrdes adferd. Arters aggresjon og/eller hurtige urolige arter sammen med rolige mer stillestående arter skal vurderes. Det skal også tas hensyn til risiko for krysninger mellom nær beslektede arter.
Artenes størrelse kan godt variere seg i mellom, men ikke i så stor grad at det er fare for at de minste ender som fòr for de største. Et selskapsakvarium bør i utgangspunktet inneholde 3-4 arter. Antall arter skal vurderes i forhold til akvariets størrelse. Stimfisk skal alltid holdes i stim. Minimum 7 individer i små akvarier og flere i større akvarier.
Det skal være en rimelig kjønnsfordeling innen hver art som skal være i forhold til artens natur og atferdsmønster.
 

Fiskenes størrelse (10 %)

Her skal fiskenes størrelse vurderes i forhold til artens maksimumsstørrelse under akvarieforhold.
Med størrelse forstås ikke bare lengde, men også kroppsvolum. Maksimumstørrelse skal vurderes ut ifra akvarielitteratur og egne erfaringer.
 

Fiskenes utseende og helse (10 %)

Sykdom: Det skal undersøkes om fiskene har naturlige farger, om de svømmer normalt og at de ikke har prikker, utvekster og annet som kan tyde på sykdom.
Skader: Det skal undersøkes om fiskene har bittskade i finner, sår, flekkede finner o.l.. Små sår i finner som følge av visse arters naturlige adferd skal aksepteres.

Fòrtilstand: Det vurderes om alle individer er i god fòrtilstand uten individer med innsunket buk og/eller skarp rygg.

Misdannelser eller mangelfull utvikling: Fiskenes utvikling vurderes bl.a. på forholdet mellom hode og kropp mot hva som er normalt. Det skal kontrolleres for evt. misdannelser og mangelfull utvikling som underutviklede gjellelokk, skjev bøyd rygg m.m.
 

Plantesammensetning (10 %)

Det foretas en vurdering av plantenes frodighet, variasjon og harmoni. Et selskapsakvarium bør i utgangspunktet inneholde 3-4 arter. Antall arter skal vurderes i forhold til akvariets størrelse.
Plantene skal variere i form og farge. Med variasjon i form og farge menes forskjeller i både bladform og plantenes oppbygning. Det bør være en rimelig fordeling mellom plantegrupper og solitærplanter hvor plassbehov skal tas hensyn til.
Plantenes egnethet som akvarieplanter skal vurderes. Lokale norske planter og sumpplanter kan aksepteres i et begrenset omfang i en forøvrig frodig flora av akvarieplanter.
Plastplanter skal ikke forekomme i selskapsakvarier.
Plantene skal også ha rimelige utviklingsmuligheter i forhold til plassering og akvariestørrelse.
 

Plantenes størrelse (10 %)

Ved bedømmelse av plantenes størrelse foretas en vurdering av deres størrelse sett i forhold til den maksimumsstørrelse de normalt sett kan oppnå under akvarieforhold uten å ta hensyn til akvariets størrelse.
Ved en plantes størrelse forstås både den høyde og fyldighet/frodighet.
Kun hovedplanter/morplanter skal vurderes. Sideskudd og avleggere skal ikke påvirke bedømmelsen av størrelse. Maksimumsstørrelse fastsettes ut fra egne erfaringer under akvarieforhold.
 

Plantenes utseende og helse (10 %)

Gamle gule blader, flekkete blader og skadete blader skal være fjernet. Dessuten skal bladene være uten alge- og kalkbelegg. Særlig omhu skal vises overfor solitærplanter.
Det skal legges vekt på at plantene er i vekst med nye friske blader, avlegger sideskudd og evt. toppskudd.
Synlige røtter som følge av nyplanting tyder på at planten ikke er i vekst, og skal trekkes.
Plantene skal være plantet i korrekt dybde. Cryptocoryne og sverdplanter må ikke stå så dypt at rothalsen er skjult av bunnlaget, og tilsvarende skal eksempelvis Javabregner og Anubias ha rotstilken fri.

 

Hjemmekonkurransen

Utskrift

Pdf

Acrobat Reader