LogoProtokoll


18.11.1929 (publisert: Akvarianeren 2:2010)
 

Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt 18/11-29 i Kristiania Vegetarsalon


Formanden aapnet møte med følgende dagsorden som blev vedtat: 1. Protokol 2. Foreningens navn 3. Lover 4. Valg av revisoren 5. Eventuelt 6. Foredrag 7. Indmeldelse av nye medlemmer.

Man gik saa over til punkt 1, hvor Grøntvedt læste protokollen fra foregaaende møte, og blev den enstemmig vedtatt.

Ad punkt 2 blev foreningens navn drøftet. Man blev her staaende mellem valget av Oslo Akvarieklub og Norsk Akvarieforening. Av hensyn til utlandet, som foreningen kommer til at arbeide en del med, fandt de fleste medlemmer det hensigtsmæssig av vælge navnet ”Oslo Akvarieklub”, som blev enstemmig vedtatt.

Ad punkt 3 blev lovutkastet utdelt og endelig avgjørelse om lovene blev henlagt til næste møte.

Herr. K. Thoresen hadde med sig utkast til medl. kort, hvorpaa der dog skulde gjøres en del forandringer og avgjørelse om medlemskortets godkjendelse blev likeledes utsatt til næste møte.

Ad punkt 4 blev d’herrer A.Vannem og H.F. Andresen valgt til revisorer.

Under punkt 5 ”eventuelt” fremkom blandt andet herr Nygaard jun. med den glædelige overraskelse og skjænke et akvarium fra herr Nygaard sen. til utlodning for klubben. Man enedes om at ta kr. 0,25 pr. lodd og ved loddsalget indkom det Kr. 15 i kassen. Akvariet blev vundet av herr Bruff. Herr Nygaard sen. skal herover ha vor bedste takk for den vakre gave.

Derpaa gav Grøndtvedt en liten omtale av den mere moderne akvarieliteratur.

Til optagelse i foreningen hadde der meldt sig 3 stk. og samtlige blev godkjendt av foreningen som optatte medlemmer. Navnene på disse var: (se bak i boken).

Næste møte blev besluttet avholdt mandag den 16. desember kl. ½ 8 i samme lokale.

Det godt besøkte møte blev hævet kl. 10.