LogoProtokoll


11.4.1930 (publisert: Akvarianeren 5:2011)
 

Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avhold fredag den 11. april 1930.


Formanden åpnet møtet med følgende dagsorden som blev vedtatt:

  1. Protokol

  2. Valg av utstillingskomité

  3. Eventuelt

  4. Foredrag

Da sekretæren grundet inntrufne omstændigheter kom litt senere til møtet begyndte man med herr Nygaard sen.’s foredrag om nytte og skadedyr i akvariet. I sitt foredrag foreslo herr Nygaard at foreningen burde ha en utflukt til Riis-dammen, hvor det var lettere å demonstrere de forskj. vanddyr. Det var stor stemning blant medlemmene for en sådan utflukt og blev denne fastsatt til søndag den 4. mai. Møtested Kl. 10 ved Majorstuen.

Derefter oplæste sekretæren protokollen. Til protokollen bemerket herr Borgersen at Grøntvedt's uttalelse om hans vindusutstilling av akvarier ikke var tatt med i referatet. Herr Bordersen mente at dette var utelatt av visse grunder, men hertil kan der svares at det er flere ting fra tidligere møter som sekretæren har fundet overflødig å ta med i referatene. Herr Borgersen har opfattet Grøntvedt's uttalelser feilaktig. Det er klart at Grøntvedt kun har uttalt seg i foreningens og akvariesportens interesser, og ikke ment det som noen direkte personlighet mot herr Borgersen.

Man bør kunne kritisere hverandres akvarier uten at det må opfattes som noen personlighet eller guttestrek. En av foreningens hovedopgaver er jo at man søker å utbrede den riktige kjendskap til akvarier, og dette kan vanskelig ske uten at man øver litt kritikk over hverandres akvarie. For øvrig blev protokollen godtatt.

Derefter gikk man over til valg av utstillingskomité og følgende herrer blev valgt: Nygaard sen. & jun., Tøgersen, Thoresen og Grøntvedt. Det blev gitt fuldmakt til komitéen å bestille planter og fisk og for øvrig ordne med utstillingen helt på egen hånd.

Under eventuelt foreslo Grøntvedt å henlægge møtene til den andre fredagen i hver mnd., da flere av medl. var optatt andetsteds om mandagene. Desuten må det betraktes som en stor fordel for foreningen å ha sine møter på en bestemt dag i måneden. Grøntvedt lovet å undersøke hvorvidt men kunne få lokale på den her foreslåtte tid, og man blev enig om å ta endelig standpunkt herom på næste møte.

Møtet ble hævet kl ½ 10.

Næste møte besluttedes avholdt fredag den 9. mai samme sted og tid.