LogoProtokoll


12.9.1930 (publisert: Akvarianeren 4:2012)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt 12. sept. I Kr.a. Vegetarsalon


Formanden ønsket de tilstedeværende velkommen og oplæste dagsorden som blev vedtatt således.

  1. Protokoll

  2. Utstillingsspørsmål

  3. Hjemtagning av elektr. opv. app.

  4. En redegjørelse av herr Borgersen over Kjøbenhavnerutstillingen

  5. Ausjon over medbrakte fisk

  6. Eventuelt

Sekretær oplæste derpå protokollen som blev vedtatt.

Ang. utstillingsspørsmål blev dette utsett til et senere møte. Grøntvedt lovet til næste møte å oversætte en længere artikkel hvordan en tysker tenker sig en moderne akvarieutstilling.

Under næste punkt drøftet man eventuell hjemtagning av elektrisk automatiske opv. app. fra Ing. Otto Otto, Hildesheim. Herr Thoresen som har et sådant apparat i sin besiddelse, uttalte sig meget tilfreds med dette, dog burde det være flere wattinnstillinger, for eksempel 50 – 100 – 150 watt mot nu kun 1 wattinnstilling, nemlig 100 watt. Det blev henstillet til sekretæren å tilskrive Ing. Otto å få forandret dette før ny ordre blev avsendt.

Derpå gav herr Borgersen en redegjørelse over foreningen ”Stuekulturs” utstilling i K.havn. Man fikk det samlede inntrykk av herr Borgersen at han hadde ventet sig mer av denne utstilling.

Styret i ”Oslo Akvarieklub” hadde tenkt sig i likhet med de utenlandske akvarieforeninger å forsøke med fiskeauksjon, og den første ausjon var berammet til dette møte. Et parr ausjonsregler blev vedtatt, nemlig: Kjøper og selger yder 10% hver av salgssummen til foreningens kasse. Ennvidere har en selger rett til å trekke tilbake de salgsgjenstande som ikke opnår den pris som han på forhånd har opgitt til ausjonarius. Til denne første ausjon blev formanden valgt til ausjonarius og det må sies at ausjonen løp meget heldig ad. I salær til foreningen innkom kr. 3,45.

D’herrer G. Benjaminsen og Oskar Wang tegnet sig som nye medlemmer.

Under ”eventuelt” fremkom intet særlig av interesse.

Møtet som var godt besøkt blev hævet kl. 9 ½.

Næste møte besluttedes avholdt fredag 10. oktober kl. ½ 8.