LogoProtokoll


10.10.1930 (publisert: Akvarianeren 5:2012)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt 10. oktober 1930 i Vegetarsalonen.


Formanden åpnet møtet med følgende dagsorden:

  1. Protokoll

  2. Brev fra Ing. Otto Hildesheim

  3. Meddelelse ang. utlodningsakvariet.

  4. En akvarianers arbeide i oktober mnd.

  5. En tysk akvarieutstilling

  6. En akvarieutstilling i Australien.

  7. Forslag om innmeldelse av Oslo Akvarieklub i Det tyske Akvarieforbund.

  8. Eventuelt.

Sekretæren oplæste derpå protokollen som blev vedtatt.

Næste punkt var et brev fra Ing. Otto Hildesheim, som Grøntvedt oversatte og som gikk ut på at firmaet også kunne levere automatiske hetere med 3 wattinnstillinger, 50-100-150 watt, istedenfor mot nu hetere med kun én wattinnstilling, nemlig 100 watt.

Ang. utsloddingsakvariet meddelte Grøntvedt af akvariet sannsynligvis ville komme til utstilling i den nørmeste fremtid, da komitéen hadde sendt firmaet Scholze & Pötschke en skarp skrivelse med spørsmål om hvorfor fiskene ikke blev avsendt. Grøntvedt imøtegikk samtidig den kritikk over utstillingskomitéen som var fremkommet på et tidligere møte, idet han fandt den helt uberettiget da firmaet Scholze & Pötsschke hadde vært usedvanlig sen med effektueringen av fiskeordren, og at det var grunnen til at akvariet ikke var blitt utstillet tidligere.

De neste 3 punkter var ”En akvarianers arbeide i oktober mnd.”, ”En tysk akvarieustilling” og ”En akvarieutstilling i Australien”. Samtlige var oversatt fra tysk og blev oplæst av Grøntvedt. Efter det bifald som blev utløst, lot det til at de nevnte artikler hadde stor interesse.

Som punkt 7 fremsatte Grøntvedt forslag om å innmelde Oslo Akvarieklub i Det tyske Akvarieforbund. På grunn av de mange fordele som foreningen derved ville ha, blev det henstillet til sekretæren å tilskrive forbundet med anmodning om å få bli medlem.

Under ”eventuelt” blev det oplæst bruddstykker fra foreningen ”Stuekulturs” store utstilling i Kjøbenhavn, og den kritikk som utstillingen her fikk i sitt eget foreningsorgan, viste at herr Borgersen hadde været for mild i sine uttalelser over utstillingen. Grøntvedt anbefalte medl. å sette i gang enchytrakulturer for vinteren som var et udmerket fôr for fiskene når fangst av dafnier og myggelarver blev umuliggjort av sne og is.

Den avholdte ausjon innbrakte kr. 1,25 i salær i foreningens kasse.

Som nytt medl. tegnet sig herr R.Tandberg, Collettsgt. 35.

Næste møte besluttedes avholdt fredag 14 novbr. kl. ½ 8.